Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De ‘Wet op de Medezeggenschap’ in het onderwijs schrijft voor dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Iedere ouder en leerkracht kan zich verkiesbaar stellen. Deze geleding buigt zich over meerdere schoolse zaken zoals buitenschoolse opvang, formatie, het schoolplan, maar ook over praktische zaken als inrichting van de speelplaats. Ook kan de raad de directie uitnodigen om kwesties te verhelderen of nader toe te lichten. In de wet worden een aantal zaken met name genoemd waarvoor het schoolbestuur instemming of advies van de MR nodig heeft. Deze staan in het reglement. De MR moet o.a. advies aan het schoolbestuur kunnen uitbrengen m.b.t.: 
- een fundamentele wijziging van de organisatie van de school
- aanstelling of ontslag van de directie
- vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de directie
- nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school

Zo zijn er ook zaken waarvoor het schoolbestuur instemming nodig heeft van de MR, voordat een beslissing kan worden genomen. Bijvoorbeeld zaken m.b.t.:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
- vaststelling of wijziging van het schoolplan / schoolondernemingsplan

De MR vergadert 6 keer per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan deze bezoeken. De zittingsduur voor een MR-lid bedraagt minimaal 4 jaar. De namen van de leden van de MR staan op onze website. De bezigheden van de MR kunt u volgen via de website. Hierop ziet u de vergaderdata, de agenda voor de vergaderingen en in het kort het besprokene tijdens de vergaderingen.

Namens de ouders:

Namens het personeel:

Debby Dassen (voorzitter)

Angelique Wolters

Steeph Bruurs

Karin Schleipen

Colette Zwarts

Marja Bruijzeels

Voor de gezamenlijke scholen van Stichting MosaLira is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden namelijk: 6 leden die de ouders vertegenwoordigen en 6 leden namens het personeel. De GMR-leden hebben zitting namens alle MosaLira scholen. De GMR vergadert 8 keer per kalenderjaar. De informatie hierover kunt u vinden op de website van MosaLira.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Jaarplan MR 2017-2018
10 oktober 2017
Begroting MR 2017-2018
Evaluatie invoering overlegmodel (onderdeel nieuwe cao)
Goedkeuring Schoolgids
Kennismaking Ben Dackers

12 december 2017
Begroting BS St. Oda 2017-2018 & Jaarrekening 2016-2017
Ouderbijdrage (verantwoording bestedingen)
Ontwikkeling school/formatie n.a.v. teldatum 1 oktober 2017
Schoolzelfevaluatie

20 februari 2018
Jaarverslag MR
Evaluatie nieuwe directie (NB ook met Bestuur Mosa Lira)
Follow-up Schoolondersteuningsprofiel
Vacatiegelden

PM
Plenaire vergadering met GMR

15 mei 2018
Schoolveiligheidsplan

19 juni 2018
Formatie 2018-2019 definitief
Nieuwe vergaderdata 2018-2019
Bezetting & evaluatie MR

xx juli 2018
SchoolkalenderSchoolgids


Notulen MR 2017-2018

MR vergadering 13 juli 2017

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

©2018 MosaLira. Alle rechten voorbehouden. Design en ontwikkeling: E-volve.nl